Connecting Capital avyttrar Infrastructure Group Nordic AB till Nordisk Bergteknik

Connecting Capital

Nordisk Bergteknik genomför sitt största förvärv hittills – expanderar i Stockholmsregionen genom förvärv av Rovalin och Soil Mixing Group från Connecting Capital

Nordisk Bergteknik har idag ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i Infrastructure Group Nordic AB (”IGN”), ett dotterbolag till Connecting Capital, med de operativa dotterbolagen Rovalin och Soil Mixing Group. IGN, som omsätter omkring 420 MSEK på årsbasis med god lönsamhet, erbjuder tjänster främst inom grundläggning och markförstärkning. Genom förvärvet expanderar Nordisk Bergteknik i Stockholmsregionen, en av Nordens största lokala marknader inom grundläggning, samtidigt som koncernens erbjudande kompletteras och förstärks.

Rovalin grundades 2014 och har idag 45 medarbetare. Bolaget erbjuder tjänster inom grundläggning och har en ledande marknadsposition som leverantör av ett heltäckande erbjudande inom djupgrundläggning. Verksamheten har sin bas i Nykvarn och verkar i huvudsak i Stockholmsområdet, men kommer framöver även att förstärka Nordisk Bergtekniks geografiska närvaro i de norra delarna av Sverige. Soil Mixing Group erbjuder tjänster inom jord- och markförstärkning för fastigheter och anläggningsprojekt runt om i Sverige och i Norge och har idag 22 medarbetare.

Vi är mycket glada att välkomna Rovalin och Soil Mixing Group till Nordisk Bergteknik. Vi har sedan tidigare arbetat med varandra i olika projekt och vi vet att bolagen har medarbetare med hög kompetens. Det är dessutom vårt största förvärv hittills och sker inom vårt mest lönsamma segment, vilket innebär att koncernens marginal kommer förstärkas. Vidare kompletterar de våra befintliga bolag inom segmentet Grund Sverige och breddar vårt erbjudande ytterligare. Samtidigt ökar vi vår närvaro längs med Norrlands industrikust och i delar av Norge, områden som har stora infrastruktursatsningar under kommande åren”, säger Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik.

Vi har arbetat med flera av Nordisk Bergtekniks bolag tidigare och vet att vi kompletterar varandra väl. Det känns väldigt stimulerande att ta klivet in i koncernen och bidra på den fortsatta resan. Som en del av Nordisk Bergteknik får vi goda möjligheter att ta nästa steg även i vår utveckling”, säger Johan Saarela, VD för Rovalin.

Steget in i Nordisk Bergteknik känns spännande för oss och vi ser fram emot att bli en del av ett större sammanhang där vi kan utveckla vår affär och våra medarbetare”, säger Stefan Dahlin, VD för Soil Mixing Group.

”Connecting Capital är glada att genom affären bidra till att ytterligare stärka Nordisk Bergtekniks erbjudande”, säger Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital.

Köpeskillingen uppgår till 178 MSEK och erläggs med 49 MSEK i likvida medel vid tillträdet, 54 MSEK genom återinvestering i aktier i Nordisk Bergteknik och 75 MSEK genom en säljarrevers. Aktierna kommer att emitteras i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2021 och innefattar ett överlåtelseförbud (s.k. lock-up åtagande) till våren 2023.

Förvärvet är villkorat av godkännande av Konkurrensverket och tillträde kommer ske i samband med att godkännande har erhållits. Förvärvet kommer att redovisas i segmentet Grund Sverige och bedöms bidra med i storleksordningen 0,80 kronor i resultat per aktie på årsbasis baserat på förväntat antal utestående aktier efter förvärvet.  

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2022 klockan 08:45 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, 070-621 19 28, andreas.christoffersson@bergteknik.se

Johan Lundqvist, CFO, 076-392 71 21, johan.lundqvist@bergteknik.se

Tomas Ståhl, VD Connecting Capital, 070-580 89 02, tomas.stahl@connectingcapital.se

 

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik har en tydligt expansiv tillväxtstrategi med målet att bidra till utvecklingen av framtidens hållbara samhälle. Våra bolag är specialister inom berghantering och grundläggning som med känsla och kompetens kombinerar varje uppdragsgivares behov med naturens förutsättningar. Att i ett tidigt skede vara med och bygga moderna samhällsfunktioner är vår vardag, vår hemmaplan och vår framtid.

Om Connecting Capital

Connecting Capital är ett familjekontrollerat investeringsföretag med sitt ursprung i ett svenskt, familjeägt industriföretag. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap. Gemensamt för bolagen inom vår sfär är att de är välskötta industri- och handelsföretag i Norden.

 

 

< Alla nyheter