Investeringsstrategi

Affärsidé
Connecting Capital Swedens affärsidé är att investera i välskötta bolag med en sund underliggande verksamhet. Förvärvsbolaget står oftast inför en förändring, i vilken vi kan bidra till ökat värdeskapande genom att tillföra aktivt och ansvarsfullt ägarskap och kapital. Vår verksamhet bedrivs i form av aktiebolag utan någon tidsbegränsning i investeringarna. Värden skall skapas genom förvärv, utveckling, samgåenden och avyttring av företag.

Connecting Capital Sweden söker efter stabila och välskötta nordiska bolag som står inför en förändringsprocess. Investeringssituationen kan variera från fall till fall och kan exempelvis bero på behov av kapital för expansion, förestående generationsskifte eller behov av ny ledning och struktur. Vi fokuserar på investeringar i mogna bolag med normalt sett starka kassaflöden. Företagets mognadsfas kan dock variera och vi investerar även i viss mån i tillväxtföretag som befinner sig i uppstarts- eller expansionsfaserna; förutsättningen är då att de har mycket stark potential för tillväxt och internationell utveckling.

Connecting Capital Sweden skall fokusera på värdeskapande genom långsiktiga investeringar i stabila och välskötta företag med starka kassaflöden. Vi skall också ha en stark kapitalbas för att ge oss möjlighet att snabbt agera och ta tillvara på uppkomna affärsmöjligheter, oavsett marknadsläge och konjunktur.

Connecting Capital Sweden investerar inom mogna branscher med fokus på industriella företag och konsumentdrivna verksamheter. Ägarandelen kan variera men huvudsakligt fokus ligger på majoritetsinvesteringar. Minoritetsinvesteringar kan vara av intresse i de fall då det finns tydliga kontrollmekanismer samt en position som garanterar ägarinflytande, antingen direkt eller via en option.

Connecting Capital Swedens ideala investeringsobjekt kan sammanfattas som företag med följande karaktäristiska:

  • Omsättning mellan 100 mkr och 1 000 mdr.
  • Verksamt inom en mogen bransch och ett väl etablerat marknadssegment.
  • Stark marknadsposition.
  • Tydlig tillväxtstrategi och goda utvecklingsmöjligheter med internationellt konkurrenskraftiga produkter och/eller tjänster.
  • God lönsamhet och stabila kassaflöden.
  • Kompetent, dedikerad och resultatorienterad ledning och/eller delägare.