Vår verksamhet

Connecting Capital är ett svenskt investeringsföretag med sin bakgrund från industrin. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, vilket innebär att det inte finns någon tidsbegränsning i de investeringar som görs. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap. 

I kombination med kunskapen i vårt nätverk bidrar vår industriella och finansiella kompetens till utvecklingen av våra portföljbolag och investeringar. För att uppnå största möjliga tillväxt är vi angelägna om en gemensam agenda och stark samverkan. Med vårt entreprenörsursprung förstår vi vikten av att värna om innehavens redan upparbetade och verkliga värden, samtidigt som vi uppnår tillväxt.

Vår koncern

Connecting Capitals investeringar är strukturerade under fyra dotterbolag med vardera specifik inriktning.

Connecting Capital Sweden investerar i onoterade företag med fokus på mogna bolag och majoritetsägande.  

Connecting Capital Fastigheter investerar i främst kommersiella fastigheter.

Connecting Capital Invest hanterar gruppens finansiella placeringar.

Connecting Capital Ventures investerar främst i omogna bolag (venture capital-företag) och minoritetsägande. 

Kompetens

Connecting Capitals verksamhet består i att aktivt medverka i utvecklingen av våra portföljbolag och att agera som en stödfunktion för våra innehav vid diverse situationer. Vår organisation ansvarar för våra befintliga portföljbolag och har även till uppgift att hitta och utvärdera nya projekt. Utöver Connecting Capitals organisation ingår dessutom ett nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller har deltagit i utvecklingen av våra investeringar. Sammantaget besitter Connecting Capital bred kompetens vilket innebär att vi kan tillföra specifik kunskap inom ett flertal områden.

Inom Connecting Capital finns gedigen industriell och finansiell kompetens, som ytterligare stärks av den kunskap och erfarenhet som finns inom vårt nätverk. De primära bidragen till våra investeringar är därmed kompetens, nätverk och kapital.

Vi tror på att arbeta i nära samverkan med portföljbolagen. Vår ägarroll bygger på ett engagerat och långsiktigt samarbete tillsammans med en entreprenör, företagsledning och/eller andra delägare. Vi arbetar med att utveckla varje portföljbolags specifika problemställningar och möjligheter – därför tar vi fram strategiska, operativa och finansiella mål som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Utifrån de förbättrings- och effektiviseringsområden vi identifierar beslutar vi i samråd med företagsledningen om åtgärder som resulterar i portföljbolagens utveckling och tillväxt.

Vår aktiva ägarroll innebär att vi även vid vardagliga problemställningar dedikerat arbetar som stödfunktion till företagsledningen. Inom Connecting Capital har alla en bakgrund från familjeföretagande vilket vi ser som vår styrka och fördel, eftersom det innebär att vi vet hur det är att vara genuint dedikerad i de företag man lever med samtidigt som vi är väl medvetna om de problemställningar företagaren ställs inför.

Vi ser själva Connecting Capital och vår historia som ett bra exempel på ett företag som på ett positivt sätt utvecklats från ett mindre svenskt industriföretag till en stor internationell koncern, och som sedermera utvecklats till ett investeringsföretag.

Historik

Connecting Capital har sitt ursprung i ett svenskt, traditionellt industriföretag. Redan 1896 grundades Allmänna Brandredskapsaffären (ABA), ett företag som skulle växa sig starkt under tre familjegenerationer och utvecklas från ett mindre tillverkningsföretag till ett stort globalt industriföretag. Efter en avyttring av innehavet i ABA arbetar kapitalet idag vidare inom Connecting Capital.