I korthet

Vilka är Connecting Capital?
Connecting Capital är ett svenskt investeringsföretag med sin bakgrund från industrin. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform, vilket innebär att det inte finns någon tidsbegränsning i de investeringar som görs. Fokus ligger vid att etablera goda och långsiktiga relationer som grund för industriellt värdeskapande genom ett aktivt och engagerat ägarskap. Våra värderingar kan sammanfattas i nyckelorden Långsiktighet, Entreprenörskap, Goda relationer, Värdeskapande, Engagemang och Kompetens.

I kombination med kunskapen i vårt nätverk bidrar vår industriella och finansiella kompetens till utvecklingen av våra portföljbolag och investeringar. För att uppnå största möjliga tillväxt är vi angelägna om en gemensam agenda och stark samverkan. Med vårt entreprenörsursprung förstår vi vikten av att värna om innehavens redan upparbetade och verkliga värden, samtidigt som vi uppnår tillväxt.

Vår koncern
Connecting Capitals investeringar är strukturerade under tre dotterbolag med vardera specifik inriktning.

Connecting Capital Sweden investerar främst i onoterade företag med varierande ägarandel och mognadsfas. Vi investerar även till viss del i noterade företag.

Connecting Capital Fastigheter investerar i främst kommersiella fastigheter.

Connecting Capital Invest bedriver kapitalförvaltning tillsammans med några av marknadens ledande aktörer och diskretionära förvaltare.

Kompetens
Connecting Capitals verksamhet består i att aktivt medverka i utvecklingen av våra portföljbolag och att agera som en stödfunktion för våra innehav vid diverse situationer. Vår organisation ansvarar för våra befintliga portföljbolag och har även till uppgift att hitta och utvärdera nya projekt. Utöver Connecting Capitals organisation ingår dessutom ett nätverk av samarbetspartners som aktivt deltar eller har deltagit i utvecklingen av våra investeringar. Sammantaget besitter Connecting Capital bred kompetens vilket innebär att vi kan tillföra specifik kunskap inom ett flertal områden.

Historik
Connecting Capital har sitt ursprung i ett svenskt, traditionellt industriföretag. Redan 1896 grundades Allmänna Brandredskapsaffären (ABA), ett företag som skulle växa sig starkt under tre familjegenerationer och utvecklas från ett mindre tillverkningsföretag till ett stort globalt industriföretag. Efter en avyttring av innehavet i ABA arbetar kapitalet idag vidare inom Connecting Capital.

I korthet