Koncernen

Connecting Capital Holding är ett svenskt aktiebolag. Verksamheten bedrivs utan tidsbegränsningar där investeringshorisonten varierar beroende på innehavens utveckling och behov. Vår övergripande investeringsstrategi bygger dock på ett långsiktigt ägande där mervärden skapas över tiden genom vår förmåga att sammankoppla kunskap, kompetens och kapital.

I de olika dotterbolagen arbetar vi utifrån dessa övergripande och även mer specifika mål för dess respektive inriktning.

Connecting Capital Sweden
Inom bolaget Connecting Capital Sweden AB investerar vi främst i onoterade företag med varierande ägarandel och mognadsfas. Fokus ligger på industri- och handelsföretag i Norden med egna produkter. Bolagen vi tittar på står ofta inför en internationell satsning eller ett behov av ägarbyte, till exempel vid ett generationsskifte.

Investeringar i dotterbolag ses som långsiktiga och är inte tidsbegränsade. För dotterbolagen finns ofta inte en förutbestämd strategi för avyttring utan företagen utvärderas i stället löpande. Genom tydliga – och högt ställda – mål skapas tillväxt och mervärden.

Som en professionell och aktiv ägare kan vi tillföra specifik branschkunskap och internationell kompetens samt bistå med ett gediget kontaktnät. Därigenom fungerar vi som ett stödfunktion åt våra dotterbolag och kan hjälpa till att etablera viktiga affärskontakter. Våra portföljbolag är ledande inom sina respektive nischer och vi har ett nära samarbete dels via styrelseposter och men också genom delaktighet i projekt rörande tillverkning, ekonomi, fastighetsrelaterade frågor och mycket annat.

Connecting Capital Fastigheter
Utöver våra direktinvesteringar gör vi även investeringar i fastigheter, främst kommersiella sådana.

Connecting Capital Invest
Inom bolaget Connecting Capital Invest bedrivs kapitalförvaltning i samarbete med marknadsledande investmentbanker.

Mer om vår investeringsstrategi


Affärsidé
Connecting Capital Swedens affärsidé är att investera i välskötta bolag med en sund underliggande verksamhet. Förvärvsbolaget står oftast inför en förändring, i vilken vi kan bidra till ökat värdeskapande genom att tillföra aktivt och ansvarsfullt ägarskap och kapital. Vår verksamhet bedrivs i form av aktiebolag utan någon tidsbegränsning i investeringarna. Värden skall skapas genom förvärv, utveckling, samgåenden och avyttring av företag.

Connecting Capital Sweden skall fokusera på värdeskapande genom långsiktiga investeringar i stabila och välskötta företag med starka kassaflöden. Vi skall också ha en stark kapitalbas för att ge oss möjlighet att snabbt agera och ta tillvara på uppkomna affärsmöjligheter, oavsett marknadsläge och konjunktur.

Investeringskriterier
Connecting Capital Sweden söker efter stabila och välskötta nordiska bolag som står inför en förändringsprocess. Investeringssituationen kan variera från fall till fall och kan exempelvis bero på behov av kapital för expansion, förestående generationsskifte eller behov av ny ledning och struktur. Vi fokuserar på investeringar i mogna bolag med normalt sett starka kassaflöden. Företagets mognadsfas kan dock variera och vi investerar även i viss mån i tillväxtföretag som befinner sig i uppstarts- eller expansionsfaserna; förutsättningen är då att de har mycket stark potential för tillväxt och internationell utveckling.

Connecting Capital Sweden investerar inom mogna branscher med fokus på industriella företag och konsumentdrivna verksamheter. Ägarandelen kan variera men huvudsakligt fokus ligger på majoritetsinvesteringar. Minoritetsinvesteringar kan vara av intresse i de fall då det finns tydliga kontrollmekanismer samt en position som garanterar ägarinflytande, antingen direkt eller via en option.

Connecting Capital Swedens ideala investeringsobjekt kan sammanfattas som företag med följande karaktäristiska:

  • Omsättning mellan 50 och 500 mkr.
  • Verksamt inom en mogen bransch och ett väl etablerat marknadssegment.
  • Stark marknadsposition.
  • Tydlig tillväxtstrategi och goda utvecklingsmöjligheter med internationellt konkurrenskraftiga produkter och/eller tjänster.
  • God lönsamhet och stabila kassaflöden.
  • Kompetent, dedikerad och resultatorienterad ledning och/eller delägare.

 

Vi stödjer Initiativet Hållbara Hav

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Med gemensamma krafter finns det möjlighet att ändra på detta, därför stödjer vi Initiativet Hållbara Hav.

Om Initiativet Hållbara Hav
Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer för att arbeta med insatser som bidrar till ett renare Östersjön. Med fartyget briggen Tre Kronor af Stockholm som symbol för Östersjöregionen, en mobil miljöutställning som redskap samt återkommande Hållbara Hav seminarium, arbetar Initiativet Hållbara Hav för att nå ut till allmänheten med kunskap om hur vi skapar en hållbar framtid för Östersjön.

Internationellt arbetar Initiativet Hållbara Hav även för att länderna runt Östersjön ska samverka för en hållbar utveckling. Briggen Tre Kronors gudmor, Kronprinsessan Victoria, är beskyddare och engagerad inom Initiativet Hållbara Hav i arbetet för att rädda Östersjön.

Vad är problemet?
Östersjön är ett unikt innanhav med bräckt vatten. Det tar närmare 40 år innan färskt vatten har fyllts på vilket gör Östersjön extra känslig. Runt Östersjön och längs med de floder som mynnar i Östersjön bor närmare 85 miljoner människor vilka i sitt dagliga liv påverkar Östersjön negativt. Media rapporterar om döda havsbottnar, algblomning och påverkat fiskebestånd.

Lyckligtvis är naturen så beskaffad att de flesta ekosystem har förmågan att återhämta sig – bara man slutar att förstöra dem i tid! Fortfarande finns tid att rädda Östersjön men det är många åtgärder som måste genomföras och det krävs att flera goda krafter samarbetar för att få dessa till stånd.

Tillsammans med Initiativet Hållbara Hav verkar vi för en hållbar utveckling av Östersjön. 

 

Vi stödjer IHH